Regulamin - Tato.Net - Edukacja & Media Sp. z o.o.


KLAUZULA INFORMACYJNA 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Tato.Net – Edukacja & Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Lubartowska 75a/1; 20-123 Lublin; NIP 9462704042; KRS 0000884820 zwana dalej Tato.Net. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Tato.Net informuje, iż: 
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Tato.Net – Edukacja & Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. 
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych 
dostępne są na stronie internetowej tato.net. 
3. Celem zbierania danych jest przekazywanie informacji o działalności i poszczególnych akcjach oraz wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Tato.Net, jak również do celów marketingowych związanych ze sprzedażą produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez Tato.Net. 
4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych działającego w charakterze organu nadzorczego. 
5. Podanie danych jest dobrowolne. 
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
7. Dane mogą być udostępniane przez Tato.Net upoważnionym pracownikom, współpracownikom na podstawie stosownego upoważnienia, podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Tato.Net oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte. Więcej można przeczytać w polityce prywatności oraz klauzulach informacyjnych

 


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU INTERNETOWEGO TATO SKLEP  

§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 
2. Podmiotem odpowiedzialnym za Sklep jest Tato.Net – Edukacja & Media Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Lubartowska 75a/1, 20-123 Lublin, NIP: 9462704042, REGON: 38819769000000 KRS: 0000884820
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 


§ 2REJESTRACJA KONTA W SERWISIE (Strefa Taty)  
1. Utworzenie konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
2. W sekcji Strefa Taty po zarejestrowaniu można zarządzać takimi działaniami, jak: 
  a) edycja danych, 
  b) zaproponowanie tematu do czytelni  
  c) założyć Klub Ojcowski 

§ 3

 

ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: 
  a) dodanie do koszyka produktu; 
  b) wybór rodzaju dostawy; 
  c) wybór rodzaju płatności; 
  d) wybór miejsca wydania rzeczy; 
  e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”. 
3. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, które przesyłane jest niezwłocznie drogą mailową. 
4. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. 
5. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT) wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. 
6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 


§ 4 


PŁATNOŚCI 

  1. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 
  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. 
  3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.  

 

§ 5

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Kupującemu przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
6. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w warsztacie z przyczyn leżących po jego stronie Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej na poczet udziału w warsztacie kwoty, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem warsztatu oraz odwołaniem uczestnictwa Klienta w tym warsztacie, nie więcej jednak niż: 

  1. w terminie 31lub więcej dni przed datą warsztatu – bezpłatnie
  2. w terminie 30 – 15 dni przed datą imprezy – do 25 % ceny imprezy, 
  3. w terminie 14 – 3 dni przed datą imprezy – do 50 % ceny imprezy, 
  4. w terminie 2 – 1 dni przed datą imprezy oraz w dniu imprezy – 100 % ceny imprezy. 

14. W przypadku, gdy Klient odstępujący od umowy w ciągu 2 dni wskaże osobę spełniającą warunki udziału w warsztacie, która przyjmie obowiązki wynikające z tej umowy, Uczestnik nie ponosi kosztów manipulacyjnych.  

§ 6

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Tato.Net oraz Sklep Tato.Net (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela strony. 

 

 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku