Klauzule informacyjne

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez 
FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (ul. Jana Zamoyskiego 49/13, 03-801 Warszawa)

Cele przetwarzania

 • Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO

Podstawa prawna przetwarzania

 • Realizowany przez FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

Kategorie odbiorców danych

 • Podmioty wspierające FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego.
 • Pracownicy FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO.

Okres przechowywania danych

 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawa związane z przetwarzaniem

 • Prawo do żądania od FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie/ach www.tato.net, www.forum.tato.net lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail:
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

 • Podanie danych, email, przed zawarciem umowy z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

 

 

 


 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (ul. Jana Zamoyskiego 49/13, 03-801 Warszawa)

Cele przetwarzania

 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej

Podstawa prawna przetwarzania

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

Kategorie odbiorców danych

 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO.
 • Podmioty wykonujące na rzecz FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO.

Okres przechowywania danych

 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 3 lata - po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pani/Pana umowy z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO

Prawa związane z przetwarzaniem

 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

 • Podanie danych przed zawarciem umowy z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY FUNDACJI IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administrator danych osobowych

FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (ul. Jana Zamoyskiego 49/13, 03-801 Warszawa) NIP: 522-24-99-652(„Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”), mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e - mail: info@tato.net

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

▪ zawarcia i wykonania umowy przekazywania: regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn jednorazowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

▪ związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

▪ obsługi darowizny, udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 • numer telefonu i adres e-mail do informowania, o przekazanych darowiznach oraz bieżących działaniach poprzez kontakt mailowy, SMS-owy oraz telefoniczny,
 • data urodzenia do prowadzenia analiz i statystyk, raportowania wewnętrznego oraz najlepszego dopasowania naszej komunikacji do Państwa potrzeb i preferencji z pomocą profilowania, archiwalnych, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ▪ przesyłania Państwu, za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej (listownie) newslettera, służącego promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz przesyłania ww. informacji w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań także mailem lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. współpracującym z nami podmiotom – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 2. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Upoważnieni pracownicy Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

▪ w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,

▪ gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

▪ zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego),

▪ przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych, ▪ w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszoną Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji, ▪ w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

▪ dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

▪ usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, ▪ uzyskania kopii swoich danych,

▪ przeniesienia danych osobowych,

▪ wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO.

W tym celu proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: info@tato.net lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego”  

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: info@tato.net lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych określonych w formularzu wpłat w związku z przekazaniem darowizny jest wymogiem umownym i będzie wyodrębnione na formularzach. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam realizację płatności. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Fundacja Cyryla i Metodego z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego 49 lok 13, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208956 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522 249 96 52, REGON 01312184800000.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub współpracowników (zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej) Administratora.
 3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych do celów kolejnych rekrutacji. Wówczas Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 1 rok, a następnie niezwłocznie usunięte.
 4. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie 3., w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej jako „RODO”) w zakresie danych niezbędnych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, w tym w szczególności wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 22¹ kodeksu pracy),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie innych danych niż wyżej wskazane, które dobrowolnie przekazują Państwo Administratorowi, przez co wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, która może być w każdym czasie odwołana,
  3. art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie przekazywanych przez Państwa z własnej inicjatywy danych szczególnych kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli wyrażą Państwo wyraźną zgodę na ich przetwarzanie, która może być w każdym czasie odwołana.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych o których mowa w punkcie 5. lit. a jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.
 8. Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych do celów kolejnej rekrutacji, Państwa dane zgromadzone w niniejszej rekrutacji przechowywane będą do zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych.
 10. Mają Państwo także prawo do:
  1. przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jeżeli Państwa dane osobowe mają być wykorzystywane przez Administratora do celów kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w jednym z dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Fundacja Cyryla i Metodego z siedzibą w Warszawie podanych dla celów aktualnej rekrutacji także po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszych rekrutacji.

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku