Regulamin


KLAUZULA INFORMACYJNA 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Cyryla  i Metodego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamoyskiego 49 lok. 13; 03-801 Warszawa; NIP 522 249 96 52; KRS 0000208956 zwana dalej Fundacją. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Fundacja informuje, iż: 
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Cyryla i Metodego z siedzibą w Warszawie. 
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych 
dostępne są na stronie internetowej tato.net. 
3. Celem zbierania danych jest przekazywanie informacji o działalności i poszczególnych akcjach oraz wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację, jak również do celów marketingowych związanych ze sprzedażą produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez Fundację. 
4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych działającego w charakterze organu nadzorczego. 
5. Podanie danych jest dobrowolne. 
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
7. Dane mogą być udostępniane przez Fundację upoważnionym pracownikom, współpracownikom na podstawie stosownego upoważnienia, podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte. Więcej można przeczytać w polityce prywatności oraz klauzulach informacyjnych

 


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU INTERNETOWEGO TATO SKLEP  


§ 1 


POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 
  2. Właścicielem strony internetowej jest:Tato.Net – Edukacja & Media Sp. z o.o., dane kontaktowe: Biuro Tato.Net, tel. (+48) 81 527 99 13, e-mail: info@tato.net, ul. Lubartowska 75 A lok. 11. 20-123 Lublin.
  3. Podmiotem odpowiedzialnym za TatoSklep jest Tato.Net – Edukacja & Media Sp. z o.o.
  4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
  5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 
  6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. § 2 REJESTRACJA KONTA W SERWISIE (Strefa Taty)  
1. Utworzenie konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
2. W sekcji Strefa Taty po zarejestrowaniu można zarządzać takimi działaniami, jak: 
  a) edycja danych, 
  b) zaproponowanie tematu do czytelni  
  c) założyć Klub Ojcowski 
3. W sekcji Moje konto w Sklepie Tato.Net po zarejestrowaniu można zarządzać takimi działaniami, jak: 
  a) przeglądanie historii wpłat on-line i zamówień, 
  b) edycja danych 
  c) zapisanie się na newsletter, 
  d) przechowywanie oraz pobieranie zakupionych audiobooków. § 3 

 

ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: 
  a) dodanie do koszyka produktu; 
  b) wybór rodzaju dostawy; 
  c) wybór rodzaju płatności; 
  d) wybór miejsca wydania rzeczy; 
  e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”. 
3. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, które przesyłane jest niezwłocznie drogą mailową. 
4. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. 
5. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT) wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. 
6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. § 4 


PŁATNOŚCI 


1. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. 
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 


§ 5 


WYSYŁKA TOWARU 
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w biurze Właściciela Sklepu w Lublinie, ul. Lubartowska 75 A lok. 1. 
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 
3. Zakupione audiobooki i e-booki dostarczane są poprzez udostępnienie linka umożliwiającego pobranie pliku. Link taki umieszczony zostaje na Koncie Klienta po opłaceniu Zamówienia oraz wysyłany e-mailem.  
4. Sklep internetowy został stworzony tak, aby Klient mógł pobrać zakupiony audiobook lub e-book bezpośrednio po potwierdzeniu płatności przez operatora płatności elektronicznych. W przypadku, gdyby jednak dostawa nie została zrealizowana w ten sposób, Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić pobranie zakupionego Audiobooka najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta. 
5. Dostawa audiobooka lub e-booka w formie elektronicznej jest bezpłatna. 


§ 6 


REKLAMACJE 

1. W przypadku wadliwości towaru Kupujący powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszt wysyłki ponosi Sklep. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia można składać e-mailem na adres: sklep@tato.net lub telefonicznie: tel (+48) 81 527 99 13. 
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 


§ 7

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Kupującemu przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Biuro Tato.Net, ul. Lubartowska 75 A lok. 1, 20-123 Lublin. 
7. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. 
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. 
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującya dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
12. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta). 
13. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej na poczet udziału w imprezie kwoty, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy oraz odwołaniem uczestnictwa Klienta w tej imprezie, nie więcej jednak niż: 

  1. w terminie 31lub więcej dni przed datą warsztatu – bezpłatnie
  2. w terminie 30 – 15 dni przed datą imprezy – do 25 % ceny imprezy, 
  3. w terminie 14 – 3 dni przed datą imprezy – do 50 % ceny imprezy,
  4. w terminie 2 – 1 dni przed datą imprezy oraz w dniu imprezy – 100 % ceny imprezy. 

14. W przypadku, gdy Klient odstępujący od umowy w ciągu 2 dni wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, która przyjmie obowiązki wynikające z tej umowy, Uczestnik nie ponosi kosztów manipulacyjnych.  


§ 8 


ZAMÓWIENIE SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA  
Zamówienie subskrypcji newslettera Tato.Net jest dobrowolne. Użytkownik serwisu zamawiając newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej (przesyłka pocztowa), elektronicznej (adres e-mail) i telefonicznej (sms) informacji marketingowych oraz ofert dotyczących produktów i działań charytatywnych, zgodnych ze statutem Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, który jest podmiotem odpowiedzialnym za Tato.Net.  Zamówioną subskrypcję można odwołać w dowolnym czasie, w następujący sposób: 
 a) poprzez kliknięcie w link rezygnacji, który znajduje się w stopce każdego newslettera;  
 b) wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres info@tato.net; 
 c) zmianę ustawień w Moim Koncie. 


§ 9 


PŁATNOŚCI ONLINE - DAROWIZNY 
Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Cyryla i Metodego celem wsparcia działań statutowych.  
Płatności online są obsługiwane przez operatorów płatności:  
1. Dotpay, ul.Wielicka 28B, 30-552 Kraków, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255,  
2. PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg.  
na stronie Serwisu Użytkownik, aby przejść do okna operatora płatności, jest zobowiązany do podania danych takich jak imię, nazwisko i e-mail. Wszystkie dane zbierane przez Fundację Cyryla i Metodego podlegają ochronie. 
W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu www.dotpay.pl lub www.paypal.com/pl  
Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie Dotpay regulamin oraz Paypal regulamin przed rozpoczęciem płatności. Dodatkowo, ze strony Serwisu użytkownik ma możliwość pobrania druku do wpłaty na poczcie lub w banku.  
W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: info@tato.net wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację Cyryla i Metodego indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Fundacja Cyryla i Metodego jest organizacją pożytku publicznego (od 1995 r.), tym samym darowizna przekazana na rzecz Fundacji Cyryla i Metodego może zostać odliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym. Wszelkie wpłaty są wyrażone w polskich złotych (PLN) 


§ 10 


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Tato.Net oraz Sklep Tato.Net (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela strony. 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku